Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Rijschool Richard en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Rijschool Richard heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Rijschool Richard staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Rijschool Richard aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Rijschool Richard wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Rijschool Richard garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Rijschool Richard, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Rijschool Richard internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Rijschool Richard. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rijschool Richard, de inhoud van de internetsite van Rijschool Richard over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Rijschool Richard en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

60 minuten rijden

Elke les duurt minimaal 60 minuten!

Mogelijkheden

Spoedcursus of rustig aan beginnen?

Type auto

Zowel hand- als automatisch geschakeld lessen.